คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
จดหมายข่าวพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   16 ก.ค. 63 80
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   2 ก.ค. 62 415
15.การชำระภาษีป้าย   2 ก.ค. 62 317
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2 ก.ค. 62 249
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   2 ก.ค. 62 307
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   2 ก.ค. 62 244
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   2 ก.ค. 62 245
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 ก.ค. 62 959
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   2 ก.ค. 62 264
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   2 ก.ค. 62 247
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   2 ก.ค. 62 262
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 ก.ค. 62 238
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   2 ก.ค. 62 222
6.การแจ้งถมดิน   2 ก.ค. 62 263
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   2 ก.ค. 62 526
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   2 ก.ค. 62 286
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   2 ก.ค. 62 309
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   2 ก.ค. 62 275
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   2 ก.ค. 62 294
แผ่นพับ การชำระภาษี   14 มิ.ย. 62 153
ป้าย การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 211
แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลรอบเมือง   5 ก.ค. 61 887
จดหมายข่าว แผ่นพับการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 203
ปฏิบัติงานภาคสนาม สำรวจภาษี ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 228
การออกบริการรับชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 209
การออกบริการรับชำระภาษีต่างๆ ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 207
การออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 1-20 ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 61 200