สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


นางนงพงา กอธวัช
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางรมย์นลิน แสนหลาบคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชริญา ตอเสนา
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกธนา นามปัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเบญจพร ปาโท
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ


นายไพฑูรย์ วงศ์คำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย


นายอาทิตย์ สุวรรณคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางชบาไพร คำสีห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางณัฐริกา ภาคฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนากรณ์ จันทรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพัทราพร ธัญญะภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนพรรค อุ่นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจิรายุ บุตราศรี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวรัตติยา ผลินยศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


พ.อ.อ. วงศ์เทพ พันธะไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน


.นางสาวสุดารัตน์ นิลผาย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางยุพิน เวียงสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมเกียรติ อันพาพรหม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายวิชาญ พาลา
ลูกจ้างประจำ นักการ


นางสาวสุภาพร บุญวิเศษ
ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอภิญญา ภิโญ
ผช.นักวิชาการเกษตร


นางสาวพรพิมล แก้วขอนแก่น
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอรศิริ สัมฤทธิ์รินทร์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอภิชาติ กัลยายงค์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นางเกษรินทร์ จันทรัตน์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายโอภาส อาวรณ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวรวิษฎา สมยาภักดี
ผช.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นางสาวพรฤมน บุตราช
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายฉัตรชัย บุระผากา
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายพัฒนา ศิริตื้นลี
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุพัชญา คำเคลือ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชญานุช สุมาลี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นายอนุวัฒน์ รุ่งวิสัย
ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


นายอัศวเดช บุญนาโพธิ์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายไพทูรย์ พันโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายณรงค์ ชูเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายประดิษฐ์ จันทนงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายมานะ จันพุมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายโยธิน วินทะไชย
พนักงานขับรถยนต์


นายฉัตรมงคล สุรัง
พนักงานดับเพลิง


นายพรรณวิชัย บุญเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายจักรกฤษฎ์ สุตะโท
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายลิขิต ขันโอฬาร
พนักงานดับเพลิง


นายเอกวัจน์ ชูวงศ์เลิศ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวิทวัช อนุแก่นทราย
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นางสาวปิยะวรรณ บัวมาตย์
คนงานทั่วไป


นายเทวฤทธิ์ จันทวิทย์
คนงานทั่วไป


นายประภาส วิเศษศรี
คนงานทั่วไป


นายแสนศักดิ์ จันดาเขียว
คนงานทั่วไป


นายธนัติ กุนันท์
ยาม


นายภูมิมินทร์ นิลผาย
คนงานทั่วไป


นายวิระชาติ พลสุภาพ
คนงานประจำรถขยะ


นายไชยะ ภะคะมิตร
คนงานประจำรถขยะ


นายภานุวัฒน์ วรรณุแสน
คนงานประจำรถขยะ


นายวิรศักดิ์ พลสุภาพ
คนงานประจำรถขยะ


นายณัตพล ทิพนงค์
คนงานประจำรถขยะ


นายปรีชา อามาตมนตรี
คนสวน


นายประมวล วินทะไชย
คนสวน