องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 086-2350364


นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 086-2546032


นางกิตติมา แก้วกิตติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 088-5354766


จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 084-2594141


นางทิพย์พาพร เพิ่มสินธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 063-2181968


นายรักชาติ อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2424699


นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 080-1982059