องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 086-2546032


นางกิตติมา แก้วกิตติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 088-5354766


นางกัลยกร สัตยมุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นายรักชาติ อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2424699