กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


นางทิพย์พาพร สิทธิจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิณ แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางอนัญญา ศรีระษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางอรพิน ช่างพูด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาววิจิตรา แสนเมืองชิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางจันทร์เพ็ญ เอกตะคุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางศิริลักษณ์ ทองด้วง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางดวงเขียน แก้วขอนแก่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


พ.อ.อ.ธัชชัย วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางณิชาภา แสวงเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภนิตา จอมคำสิงห์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชนิกานต์ กะภูทิน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอิสรีย์ สุบิน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไรวรรณ ภามนตรี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสุรพร เลาหะนาคีวงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นางจอมใจ อามาตมนตรี
คนงานทั่วไป


นางสาวจิราพร ศรีทอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางอุมาพร กอบุญญฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ