วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 2) และ (วาระ 3) ของ นายก อบต.รอบเมือง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 2) และ (วาระ 3) ของ นายก อบต.รอบเมือง

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมสภา อบต.รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 2) และ (วาระ 3) ของ นายก อบต.รอบเมือง ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเมือง เรื่องการบริหารและการใช้น้ำประปา ขอพิจารณาเป็น 3 วาระรวด ตามระเบียบข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ ของ นายก อบต.รอบเมือง ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องการใช้โต๊ะเอนกประสงค์ของสภา อบต.รอบเมือง ของนายทองดี เพ็งจันทร์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 19 ญัตติเพื่อพิจารณา การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ นายก อบต. รอบเมือง และเรื่องอื่น ๆ ณ ลานเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด


 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 20 กันยายน 64   View : 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 390)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 403)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 394)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 395)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 528)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 669)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 460)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :