วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทรายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมทางการศึกษา จากแหล่งเรียนรู้จริง ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น การแสดงของท้องฟ้าจำลอง, การแสดงวิทยาศาสตร์ , นิทรรศการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ,นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ,นิทรรศการโลกล้านปี , นิทรรศการเทคโนโลยีแห่งอนาคต, นิทรรศการพลังงาน(พลังงานทดแทน) และนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ

โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 7 กันยายน 65   View : 33
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 610)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 663)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 561)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 575)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 741)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 954)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 630)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :