เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ปลัด อบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯอบต.รอบเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ปลัด อบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯอบต.รอบเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ปลัด อบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.รอบเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 12 กันยายน 65   View : 25
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 610)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 663)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 561)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 575)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 741)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 954)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 630)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :