วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยการบริหารงานของ นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ และซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก และ หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยการบริหารงานของ นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ และซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก และ หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยการบริหารงานของ นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ และซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก และ หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 14 กันยายน 65   View : 14
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 610)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 663)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 561)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 575)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 741)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 954)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 630)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :