องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 16

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๖o ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม/ปรับปรุงร่องระบายน้ำหมู่ที่ 13 บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง150 ลึก80 สูง75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง150 ลึก80 สูง75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง150 ลึก80 สูง75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง150 ลึก80 สูง75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง150 ลึก80 สูง75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,550 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเขวา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อนำ้ยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม/ปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย (โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง(โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4314 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานขนาด กว้าง 150 ซม.ลึก 80ซม. สูง 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค 5063 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๘๙ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๗๔ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปลือยหัวฝาย ตำบลรอบเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ อบต.รอบเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า 10X10ซม. จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาพาหนะเดินทางรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาศักยภาพครู ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566