องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทรกไร้สา่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะรับแขก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์สีส้มโครงการแผนประชาสัมพันธ์ จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๗ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๖ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาท) จำนวน ๕ หลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๖ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) เป็นวัสดุโดยสภาพคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมานเลขทะเบียน ตค ๗๔o ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่อข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
ซื้อโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๕๑๘๙ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลท์ 110 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 82-4886 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 82-4886 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลท์ 110 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลท์ 110 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 82-4886 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 740 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๖๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 740 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7365 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566