องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรมย์นลิน แสนหลาบคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชริญา ตอเสนา
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกธนา นามปัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเบญจพร ปาโท
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ


นายไพฑูรย์ วงศ์คำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย


นายอาทิตย์ สุวรรณคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางชบาไพร คำสีห์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางณัฐริกา ภาคฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนากรณ์ จันทรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพัทราพร ธัญญะภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนพรรค อุ่นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจิรายุ บุตราศรี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวรัตติยา ผลินยศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


พ.อ.อ. วงศ์เทพ พันธะไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน


.นางสาวสุดารัตน์ นิลผาย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางยุพิน เวียงสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมเกียรติ อันพาพรหม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวรวิษฏา สมยาภักดี
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน


พ.อ.อ. กฤตพล อุตระชัย
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายวิชาญ พาลา
ลูกจ้างประจำ นักการ


นางสาวสุภาพร บุญวิเศษ
ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรพิมล แก้วขอนแก่น
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววิธานิกา นันทะเสนา
ผช.นักประชาสัมพันธ์


นางสาวอภิญญา ภิโญ
ผช.นักวิชาการเกษตร


นางสาวอรศิริ สัมฤทธิ์รินทร์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอภิชาติ กัลยายงค์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


จุฑามณี อุตรมาตย์
ผู้ช่วยนิติกร


นายพรรณวิชัย บุญเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายวิทวัช อนุแก่นทราย
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายฉัตรชัย บุระผากา
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ


นายพัฒนา ศิริตื้นลี
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวชญานุช สุมาลี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นายณัฐศักดิ์ อามาตมนตรี
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอนุวัฒน์ รุ่งวิสัย
ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


นายเอกวัจน์ ชูวงศ์เลิศ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวพรฤมน บุตราช
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายไพทูรย์ พันโน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสยุมภู กุดหอม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑาภรณ์ จันทร์บุญเรือง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายโอภาส อาวรณ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายจักรกฤษฎ์ สุตะโท
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายฉัตรมงคล สุรัง
พนักงานดับเพลิง


นายลิขิต ขันโอฬาร
พนักงานดับเพลิง


นายชัยวัฒน์ วรนาม
พนักงานดับเพลิง


นายณรงค์ ชูเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายประดิษฐ์ จันทนงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายมานะ จันพุมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายโยธิน วินทะไชย
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรพงศ์ ขลังธรรมเนียม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเทวฤทธิ์ จันทวิทย์
คนงานทั่วไป


นายประภาส วิเศษศรี
คนงานทั่วไป


นายแสนศักดิ์ จันดาเขียว
คนงานทั่วไป


นายภูมิมินทร์ นิลผาย
คนงานทั่วไป


นายวิระชาติ พลสุภาพ
คนงานประจำรถขยะ


นายไชยะ ภะคะมิตร
คนงานประจำรถขยะ


นายภานุวัฒน์ วรรณุแสน
คนงานประจำรถขยะ


นายวิรศักดิ์ พลสุภาพ
คนงานประจำรถขยะ


นายณัตพล ทิพนงค์
คนงานประจำรถขยะ


นายพนมวัลย์ จันทวิทย์
คนงานประจำรถขยะ


นายสายฝน แสนศรี
คนงานประจำรถขยะ


นายปรีชา อามาตมนตรี
คนสวน


นายประมวล วินทะไชย
คนสวน


นายธนัติ กุนันท์
ยาม