องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
18. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 มี.ค. 2566 80
17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 มี.ค. 2566 55
16. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   7 มี.ค. 2566 47
15. การชำระภาษีป้าย   7 มี.ค. 2566 43
14. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 41
13. การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 มี.ค. 2566 52
12. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 99
11. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 มี.ค. 2566 43
10. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 มี.ค. 2566 38
9. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 มี.ค. 2566 69
8. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 46
7. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 มี.ค. 2566 39
6. การแจ้งถมดิน   7 มี.ค. 2566 38
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   7 มี.ค. 2566 39
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 มี.ค. 2566 104
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 มี.ค. 2566 39
2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   7 มี.ค. 2566 41
1. การจดทะเบีียนพาณิชย์ (ต้้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 มี.ค. 2566 40
แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลรอบเมือง   15 มี.ค. 2565 2842
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   10 ม.ค. 2565 746
15.การชำระภาษีป้าย   10 ม.ค. 2565 608
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   10 ม.ค. 2565 457
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   10 ม.ค. 2565 1291
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   10 ม.ค. 2565 484
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 474
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 1565
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   10 ม.ค. 2565 538
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   10 ม.ค. 2565 575
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   10 ม.ค. 2565 1061
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 411