องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือการใช้บริการ E-Service   26 เม.ย. 2567 14
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   7 มี.ค. 2567 105
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงการรายการจดทะเบียน)   7 มี.ค. 2567 64
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 มี.ค. 2567 66
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   7 มี.ค. 2567 53
6. การแจ้งถมดิน   7 มี.ค. 2567 59
7. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 มี.ค. 2567 104
8. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2567 51
9. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 มี.ค. 2567 77
10. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 มี.ค. 2567 52
11. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 มี.ค. 2567 17
12. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2567 15
13. การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 มี.ค. 2567 13
14. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2567 14
15. การชำระภาษีป้าย   7 มี.ค. 2567 21
17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 มี.ค. 2567 16
18. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 มี.ค. 2567 24
18. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 มี.ค. 2566 119
17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 มี.ค. 2566 92
16. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   7 มี.ค. 2566 67
15. การชำระภาษีป้าย   7 มี.ค. 2566 72
14. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 63
13. การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 มี.ค. 2566 76
12. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 137
11. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 มี.ค. 2566 71
10. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 มี.ค. 2566 58
9. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 มี.ค. 2566 103
8. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 66
7. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 มี.ค. 2566 62
6. การแจ้งถมดิน   7 มี.ค. 2566 60