องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
18. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 มี.ค. 2566 12
17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 มี.ค. 2566 10
16. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   7 มี.ค. 2566 8
15. การชำระภาษีป้าย   7 มี.ค. 2566 8
14. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 11
13. การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 มี.ค. 2566 10
12. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 18
11. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 มี.ค. 2566 8
10. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 มี.ค. 2566 8
9. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 มี.ค. 2566 8
8. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 9
7. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 มี.ค. 2566 9
6. การแจ้งถมดิน   7 มี.ค. 2566 8
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   7 มี.ค. 2566 7
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 มี.ค. 2566 9
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 มี.ค. 2566 8
2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   7 มี.ค. 2566 9
1. การจดทะเบีียนพาณิชย์ (ต้้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 มี.ค. 2566 7
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   10 ม.ค. 2565 689
15.การชำระภาษีป้าย   10 ม.ค. 2565 550
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   10 ม.ค. 2565 411
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   10 ม.ค. 2565 1113
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   10 ม.ค. 2565 439
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 429
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 1494
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   10 ม.ค. 2565 484
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   10 ม.ค. 2565 494
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   10 ม.ค. 2565 773
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 373
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   10 ม.ค. 2565 479