คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 14

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   10 ม.ค. 2565 623
15.การชำระภาษีป้าย   10 ม.ค. 2565 459
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   10 ม.ค. 2565 383
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   10 ม.ค. 2565 934
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   10 ม.ค. 2565 403
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 397
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 1413
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   10 ม.ค. 2565 434
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   10 ม.ค. 2565 443
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   10 ม.ค. 2565 406
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2565 349
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   10 ม.ค. 2565 424
6.การแจ้งถมดิน   10 ม.ค. 2565 413
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   10 ม.ค. 2565 699
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   10 ม.ค. 2565 601
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ม.ค. 2565 445
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ม.ค. 2565 480
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   10 ม.ค. 2565 564
จดหมายข่าวพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   16 ก.ค. 2563 199
แผ่นพับ การชำระภาษี   14 มิ.ย. 2562 279
ป้าย การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 332
แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลรอบเมือง   5 ก.ค. 2561 2069
จดหมายข่าว แผ่นพับการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 376
ปฏิบัติงานภาคสนาม สำรวจภาษี ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 333
การออกบริการรับชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 318
การออกบริการรับชำระภาษีต่างๆ ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 319
การออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 1-20 ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 320