องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หนังสือประชาสัมพันธ์


ออนไลน์ : 17

หนังสือประชาสัมพันธ์ วันที่ โหลด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 14 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566   31 ก.ค. 2566 28
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566   27 ก.ค. 2566 24
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13/1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566   27 ก.ค. 2566 19
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 13/2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566   27 ก.ค. 2566 18
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 12 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566   20 ก.ค. 2566 22
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 11 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566   14 ก.ค. 2566 19
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเมือง ฉบับที่ 10 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566   10 ก.ค. 2566 20
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต   22 พ.ค. 2566 36
การจัดทำบัตรประชาชนและการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD) เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   11 พ.ค. 2566 44
ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   11 พ.ค. 2566 31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566   11 พ.ค. 2566 34
การขับเครื่อนการลงทะเบียนใช้งานเเอปพลิเคชั่น ThalD   8 พ.ค. 2566 32
ประชาสัมพันธ์เตือนภัย ถุงลมนิรภัยทาคาตะของสภาองค์กรผู้บริโภค   20 ธ.ค. 2565 50
ประชาสัมพันธ์ QR CODE แจ้งเบาะแสทุจริต ป.ป.ท.   23 พ.ย. 2565 58
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   1 พ.ย. 2565 77
ขอความอนุเคราะห์   1 พ.ย. 2565 84
การใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงฤดูฝน   7 ต.ค. 2565 138
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   13 ก.ย. 2565 78
การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   13 ก.ย. 2565 87
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565   13 ก.ย. 2565 117
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565   7 ก.ย. 2565 140
การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด   22 ก.ค. 2565 164
การเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพื้นที่   22 ก.ค. 2565 90
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ปี 2554   22 ก.ค. 2565 128
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   22 ก.ค. 2565 71
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565"   30 มิ.ย. 2565 74
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565   29 มิ.ย. 2565 118
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2565   27 มิ.ย. 2565 77
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)   9 มิ.ย. 2565 128
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด   30 พ.ค. 2565 88