องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หนังสือประชาสัมพันธ์


ออนไลน์ : 6

หนังสือประชาสัมพันธ์ วันที่ โหลด
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (เพิ่มเติม)   15 พ.ค. 2567 1
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน   8 พ.ค. 2567 1
ขอความอนุเคราะหเผยแพร่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการและโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot)   2 ต.ค. 2566 292
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต   22 พ.ค. 2566 350
การจัดทำบัตรประชาชนและการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD) เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   11 พ.ค. 2566 370
ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   11 พ.ค. 2566 364
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566   11 พ.ค. 2566 332
การขับเครื่อนการลงทะเบียนใช้งานเเอปพลิเคชั่น ThalD   8 พ.ค. 2566 311
ประชาสัมพันธ์เตือนภัย ถุงลมนิรภัยทาคาตะของสภาองค์กรผู้บริโภค   20 ธ.ค. 2565 90
ประชาสัมพันธ์ QR CODE แจ้งเบาะแสทุจริต ป.ป.ท.   23 พ.ย. 2565 96
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   1 พ.ย. 2565 117
ขอความอนุเคราะห์   1 พ.ย. 2565 120
การใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงฤดูฝน   7 ต.ค. 2565 215
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   13 ก.ย. 2565 117
การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   13 ก.ย. 2565 117
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565   13 ก.ย. 2565 160
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565   7 ก.ย. 2565 182
การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด   22 ก.ค. 2565 247
การเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพื้นที่   22 ก.ค. 2565 134
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ปี 2554   22 ก.ค. 2565 169
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   22 ก.ค. 2565 105
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565"   30 มิ.ย. 2565 106
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565   29 มิ.ย. 2565 144
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2565   27 มิ.ย. 2565 128
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)   9 มิ.ย. 2565 200
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด   30 พ.ค. 2565 120
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ถึง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕   30 พ.ค. 2565 134
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   20 พ.ค. 2565 131
ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   18 พ.ค. 2565 171
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน   18 พ.ค. 2565 148