องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
                    องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  26.7  ตารางกิโลเมตร แบ่งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น  20  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตการปกครองติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
                   ทิศเหนือ          จดเขต  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
                   ทิศใต้             จดเขต  อบต.โนนรัง      และ อบต.สะอาดสมบูรณ์
                   ทิศตะวันออก    จดเขต  อบต.หนองไผ่    อำเภอธวัชบุรี
                   ทิศตะวันตก      จดเขต  อบต.ขอนแก่น   และ อบต.ดงลาน

                   รายชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านหนองหญ้าม้า

687

501

1,188

244

2.

บ้านเขวาเหล่า

463

472

935

232

3.

บ้านหัวแฮด

627

669

1,296

416

4.

บ้านรอบเมือง

464

557

1,021

386

5.

บ้านทุ่งนาหลวง

601

665

1,266

653

6.

บ้านเหล่าขี้เหล็ก

441

501

942

408

7.

บ้านหนองทุ่งมน

341

314

655

282

8.

บ้านน้อยหัวฝาย

161

160

321

100

9.

บ้านเปลือยใหญ่

402

442

844

303

10.

บ้านเปลือยใหญ่

358

398

756

293

11.

บ้านเปลือยนอก

374

428

802

265

12.

บ้านเปลือยหัวสะพาน

282

262

544

234

13.

บ้านหนองแคน

344

379

723

209

14.

บ้านแก่นทราย

579

594

1,173

323

15.

บ้านแก่นทรายน้อย

239

236

475

122

16.

บ้านเหล่าเรือ

634

734

1,368

793

17.

บ้านหนองหญ้าม้า

392

414

806

366

18.

หมู่บ้านมารินทร์

387

486

873

325

19.

บ้านหนองทุ่งมน

505

529

1,034

467

20.

บ้านสันติภาพ

288

292

550

329

รวม  20  หมู่บ้าน

8,539

9,033

17,572 

6,750 


1.2  ประชากร  
            ประชากรรวมทั้งสิ้น   จำนวน  17,572  คน  แยกเป็น   ชาย   จำนวน  8,539  คน   หญิง    
จำนวน  9,033  คน  จำนวน  20  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  6,750  ครัวเรือน  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  20  หมู่บ้าน 
            ความหนาแน่นเฉลี่ย  656.21  คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
1.3 สภาพภูมิประเทศ
                   ​เป็นที่ราบเขตชานเมืองมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง  เช่น  ห้วยรากไถ   หนองเม็ก  หนองหญ้าม้า     หนองสิม   เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น  3  ฤดู
                   ฤดูร้อน     เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์                  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
                   ฤดูฝน      เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม                  ถึงกลางเดือนตุลาคม
                   ฤดูหนาว   เริ่มกลางเดือนตุลาคม                       ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
1.4 ลักษณะของดิน
                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดิน
ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 
1.5 แหล่งน้ำ
                   (ข้อมูลจากกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ปี 2559)
                   ลำห้วย           1        แห่ง     สระน้ำ                     -         แห่ง
                   หนองน้ำ          10      แห่ง     บ่อน้ำตื้น                   -         แห่ง
                   ลำคลอง           1        แห่ง     บ่อบาดาลสาธารณะ       1        แห่ง
                   บึง                -         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ                  1        แห่ง
                   แม่น้ำ             -         แห่ง     ฝาย                         -         แห่ง
                   อื่นๆ (ระบุ)       -         แห่ง     เหมือง                      -         แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
                   ในเขตไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 7854