กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล


นายรักชาติ อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายทรงวุฒิ จังพานิชกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายจตุพร ผดุงกิจ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


นายประเวศ แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค


นายณัฐพงษ์ วรนาม
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายสาคร ชมจุมจัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสาวอันฉรา ทองเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


จ่าเอกเรืองเดช ป้องสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอดิศักดิ์ ทิพยชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณพงศ์ พรหมแสนวิเศษ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายเชาฤทธิ์ แสวงเจริญ
ผช.นายช่างโยธา


นางอุบล แข้คำ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายยุทธพงษ์ อนุแก่นทราย
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นางสาววิภาวรรณ วิเศษศรี
ผช.นายช่างโยธา


นายธเนศ พัดแก้ว
ผช.นายช่างเขียนแบบ


นางสุภาพร ภามนตรี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายวรัญญู ภะคะมิตร
ผช.นายช่างโยธา


นายนิวัฒน์ แก้วขอนแก่น
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นายรุ่งโรจน์ ปองไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายจักรพงศ์ ขลังธรรมเนียม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธณาวุฒิ อามาตมนตรี
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา