องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล


นายรักชาติ อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2424699


นายทรงวุฒิ จังพานิชกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายจตุพร ผดุงกิจ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


นายประเวศ แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค


นายณัฐพงษ์ วรนาม
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายสาคร ชมจุมจัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสาวอันฉรา ทองเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


จ่าเอกเรืองเดช ป้องสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอดิศักดิ์ ทิพยชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณพงศ์ พรหมแสนวิเศษ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายเชาฤทธิ์ แสวงเจริญ
ผช.นายช่างโยธา


นางอุบล แข้คำ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายยุทธพงษ์ อนุแก่นทราย
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นางสาววิภาวรรณ วิเศษศรี
ผช.นายช่างโยธา


นายธเนศ พัดแก้ว
ผช.นายช่างเขียนแบบ


นายวรัญญู ภะคะมิตร
ผช.นายช่างโยธา


นายนิวัฒน์ แก้วขอนแก่น
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นางสุภาพร ภามนตรี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายกฤษดา เวียงธรรม
ผช.เจ้าพนักงานประปา


นายเมทวิน จันทะกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายรุ่งโรจน์ ปองไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายธณาวุฒิ อามาตมนตรี
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา