องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางวิไลวรรณ อาวรณ์
ประธานสภาอบต.รอบเมือง


นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอง
รองประธานสภาอบต.รอบเมือง


นางมะลิซ้อน ดวงใส
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่1


นายระเด่น เมาะราษี
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่2


นายปรีดา พันแสน
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่3


นายปรีดา กุดหอม
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่4


นายธงชัย เสนาภักดิ์
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่ 5


นายวุฒิเดช ยิ่งกำแหง
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่6


นายนิกร อุตรมาตย์
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่7


นายไชยรัตน์ กุตเสนา
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่8


นางสัมพันธ์ บุระผากา
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่9


นางเสงี่ยม อุยเพชร
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่10


นายโกวิทย์ โทรัตน์
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่11


นายสมพร พิมูลมี
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่12


นายมนตรี ขิระทาน
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่13


นางพนิดา จันทร์เจริญ
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่14


นางบุญเหลือ สุ่มมาตย์
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่17


นางสาวรัดดาพร สิทธิมาตย์
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่18


นางดวงเดือน อรรคคำ
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่19


พันตำรวจโทโชคชัย แก้วไพรวัน
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่20


นายวุฒิเดช ยิ่งกำแหง
สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง หมู่ที่6 เลขานุการสภา อบต.รอบเมือง