องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

ITA 2024

... วันที่ 28 ก.พ. 2567 (ดูู 7)

กิจกรรมโครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567

... วันที่ 5 ก.พ. 2567 (ดูู 182)

นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ออกตรวจอาหารกลางวัน ศพด.ต.รอบเมืองและศพด.บ้านแก่นทราย-1 ธันวาคม 2566

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ น.ส.แจ่มจิต อุตรมาตย์ นักวิชาการศึกษ..... วันที่ 4 ธ.ค. 2566 (ดูู 230)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2566 - วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

... วันที่ 30 พ.ย. 2566 (ดูู 61)

ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย - 17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย และรับมอบโล่ผู้นำชุมชนตำบลรอบเมืองในการปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองร้อยเอ..... วันที่ 17 พ.ย. 2566 (ดูู 57)

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง นำน้ำดื่มสนับสนุนในงาน FIVB U21 Beach Volleyball World Championship 2023 ณ ลานหน้าหอโหวด จังหวัดร้อยเอ็ด-8 พฤศจิกายน 2566

... วันที่ 8 พ.ย. 2566 (ดูู 75)

ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซีพีอาร์ (CPR)-22 ตุลาคม 2566

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซีพีอาร์ (CPR) ณ ศาลาวัดบ้านหนองแคน ม.13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวั..... วันที่ 22 ต.ค. 2566 (ดูู 36)

ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 5 ต.ค. 2566 (ดูู 88)

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นราชการที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด - 2 ตุลาคม พ.ศ.2566

... วันที่ 2 ต.ค. 2566 (ดูู 49)

นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดงานบุญทอดเทียนสามัคคีและการแข่งขันการขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดงานบุญทอดเทียนสามัคคีและการแข่งขันการขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ร.ต.ท. สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิต..... วันที่ 30 ก.ย. 2566 (ดูู 58)

ร.ต.ท. สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรายที่มีอายุ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ประจำปีงบประมาณ 2566-28 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ ร.ต.ท. สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรายที่มีอายุ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ประจำปีงบประมา..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 35)

ร้อยตำรวจโทสนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่บริหารจัดการและกำกับดูแลติดตามงานด้านสาธารณสุข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - 26 กันยายน 25

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00น. ร้อยตำรวจโทสนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่บริหารจัดการและกำกับดูแลติดตามงานด้านสาธารณสุข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้..... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 57)

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.รอบเมือง- 21 ก.ย. 2566

... วันที่ 21 ก.ย. 2566 (ดูู 39)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1-12 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด &nbs..... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 60)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีการประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชน หมู่ที่ 14 และ15 ในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย - 9 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาอบต.รอบเมือง สมาชิกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.รอบเมือง ..... วันที่ 9 ก.ย. 2566 (ดูู 91)

โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวานเเละความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเเก่นทราย-30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 30 ส.ค. 2566 (ดูู 220)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ของคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองแคน เป็นการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 101 ต้น ณ บริเวณรอบหนองสิม 650 เมตร ซึ..... วันที่ 19 ส.ค. 2566 (ดูู 92)

การประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 59)

พ่นยุงและมอบทรายอะเบท วันที่ 2 ตามกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 49)

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง..... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 111)