องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 17

นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.รอบเมือง- 21 ก.ย. 2566

... วันที่ 21 ก.ย. 2566 (ดูู 2)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1-12 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด &nbs..... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 12)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร่วมเปิดเวทีการประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของชุมชน และหามติของประชาชน หมู่ที่ 14 และ15 ในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย - 9 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาอบต.รอบเมือง สมาชิกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยนางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.รอบเมือง ..... วันที่ 9 ก.ย. 2566 (ดูู 5)

โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวานเเละความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเเก่นทราย-30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 30 ส.ค. 2566 (ดูู 22)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ของคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองแคน เป็นการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 101 ต้น ณ บริเวณรอบหนองสิม 650 เมตร ซึ..... วันที่ 19 ส.ค. 2566 (ดูู 22)

การประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 15)

พ่นยุงและมอบทรายอะเบท วันที่ 2 ตามกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 15)

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง..... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 11)

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการกำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ในวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ป..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 13)

พิธีแห่โคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

... วันที่ 31 ก.ค. 2566 (ดูู 20)

นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมขน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย - 27 กรกฎาคม 2566

... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 34)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะของอปท.

... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 24)

โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดบริการการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุ..... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 19)

การประชาคมเพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 18 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการประชาคมเพื่อขอป..... วันที่ 19 ก.ค. 2566 (ดูู 15)

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการหารือและขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ..... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 29)

ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ท่วมขังถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 19 - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยรองปลัดอบต.รอบเมือง หัวหน้าส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำท..... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 26)

วางผังระบบ ยกระดับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่14 - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 15.20 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสำรวจลักษณะทางภูมิศาสตร์ในการวางผังระบบ ยกระดับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแ..... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 28)

กํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจตลาดบ้านเปลือย หมู่ที่12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจกา..... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 23)

โครงการรับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 23)

โครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในตำบลรอบเมือง ประจำปี 2566 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 25)