กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล


นายวัชระ สมบัติดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนิธิมา ไทยกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายพิชพล ชิณเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวแจ่มจิต อุตรมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางชฎาพร ทองดี
ครู คศ.2


นางนันทพร ลำพองชาติ
ครู คศ.2


นางนงเยาว์ พรมเกตุ
ครู คศ.2


นางประหยัด ภาคฤทธิ์
ครู คศ.2


นางบุญน้อม ศรีโกศล
ครู คศ.2


นางวิลัยวัลย์ ทศภานนท์
ครู คศ.2


นางสาวสายฝน เอื้อกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกัลยา บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายสุกฤษฎ์ เลาหะนาคีวงศ์
ผช.นักสันทนาการ


นางสาวธารารัตน์ เปล่งประเสริฐ
ผช.นักสันทนาการ


นางสาวเครือวัลย์ ไชยทองศรี
ผช.นักวิชาการศึกษา


นางลักขณา อธิมัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสุภาพร พิมพิสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางอุบล กำสมุทร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางบุบผา ยิ่งกำแหง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางธิดารัตน์ เมาะราษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางนงนุช เมาะราษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางกัญจนพร บวรโมทย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวพจมาลย์ กระเวนกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางนฤมล จันพุมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวฑัญภัทร จำนงกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายปัญญา ธรรมะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวโสภิตา พรมขุนทด
คนงานทั่วไป


นางสาวปวีณา ไม้แก้ว
คนงานทั่วไป