องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล


นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 080-1982059


นางนิธิมา ไทยกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายพิชพล ชิณเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวแจ่มจิต อุตรมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางชฎาพร ทองดี
ครู คศ.3


นางนันทพร ลำพองชาติ
ครู คศ.2


นางประหยัด ภาคฤทธิ์
ครู คศ.2


นางบุญน้อม ศรีโกศล
ครู คศ.2


นางวิลัยวัลย์ ทศภานนท์
ครู คศ.2


นางสาวกัลยา บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวธารารัตน์ เปล่งประเสริฐ
ผช.นักสันทนาการ


นางสาวเครือวัลย์ ไชยทองศรี
ผช.นักวิชาการศึกษา


นางลักขณา อธิมัง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางสุภาพร พิมพิสณฑ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอุบล กำสมุทร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางบุบผา ยิ่งกำแหง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางธิดารัตน์ เมาะราษี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางนงนุช เมาะราษี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางกัญจนพร บวรโมทย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพจมาลย์ กระเวนกิจ
ผู้ดูแลเด็ก


นางนฤมล จันพุมมา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฑัญภัทร จำนงกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายปัญญา ธรรมะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวโสภิตา พรมขุนทด
คนงานทั่วไป


นางสาวปวีณา ไม้แก้ว
คนงานทั่วไป