กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


นางทิพย์พาพร เพิ่มสินธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิณ แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางอนัญญา ศรีระษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางอรพิน ช่างพูด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางจันทร์เพ็ญ เอกตะคุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอมรา ผดุงกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางศิริลักษณ์ ทองด้วง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ


นางดวงเขียน แก้วขอนแก่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายรัฐกร โวหารกล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางณิชาภา ลักษณะงาม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐธิดา สุมาลี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางภนิตา มาเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอิสรีย์ สุบิน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุนิจสา สุทร
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไรวรรณ พามนตรี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.อรัญญา พันอนุ
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวจิราพร ศรีทอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรพร เลาหะนาคีวงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นางจอมใจ อามาตมนตรี
คนงานทั่วไป