องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 28

หัวข้อ :: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล


นางทิพย์พาพร เพิ่มสินธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจันทร์เพ็ญ เอกตะคุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-8727460


นางอนัญญา ศรีระษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางอรพิน ช่างพูด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวอมรา ผดุงกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางศิริลักษณ์ ทองด้วง
นักวิชาการคลังชำนาญการ


สายฝน เอื้อกิจ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ


นางดวงเขียน แก้วขอนแก่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายรัฐกร โวหารกล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวแพรววิพา บุตสาทำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐธิดา สุมาลี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางภนิตา มาเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอิสรีย์ สุบิน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไรวรรณ พามนตรี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอรัญญา พันอนุ
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


719962


นางสาวจิราพร ศรีทอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรพร เลาหะนาคีวงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นางจอมใจ อามาตมนตรี
คนงานทั่วไป