องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและโครงการที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง ได้แก่ การพัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 ก.ค. 2567 6
โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อุทยานโลกไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ เมืองไม้บาติก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ก.ค. 2567 12
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและประชาชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กิจกรรมพ่นหมอกควัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 12 ก.ค. 2567 13
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR 11 ก.ค. 2567 73
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและประชาชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กิจกรรมพ่นหมอกควัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 11 ก.ค. 2567 72
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 11 ก.ค. 2567 73
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 11 ก.ค. 2567 71
นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ และคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 9 ก.ค. 2567 75
นางจิราพร เกษมทรัพย์ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 9 ก.ค. 2567 76
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 8 ก.ค. 2567 69
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ภายใต้โครงการ เมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการช่วงวัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ชุด ภายในตำบลรอบเมือง 20 หมู่บ้าน 5 ก.ค. 2567 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ก.ค. 2567 14
ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งตู้กดน้ำดื่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 3 ก.ค. 2567 28
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 28 มิ.ย. 2567 14
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะความชำนาญในการปฐมพยาบาลเด็กนักเรียน หรือผู้ที่มีภาวการณ์ในเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นการพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 28 มิ.ย. 2567 19
การลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริง การร้องเรียนเรื่องการลักลอบนำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า 28 มิ.ย. 2567 21
จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.รอบเมือง พ.อ.อ.วงศ์เทพ พันธะไชย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมกับเทศบาลเมือง ออกตรวจพื้นที่สถานประกอบการโครงการตรวจแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัย 27 มิ.ย. 2567 31
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อขยะหมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลรอบเมือง 26 มิ.ย. 2567 14
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน 26 มิ.ย. 2567 15
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดไหล่ทาง ถนนสาย ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ตั้งแต่บ้านรอบเมืองหมู่ที่ 4 ถึงบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 20 25 มิ.ย. 2567 18
โครงการกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง และโครงการจิตอาสาเด็กทำดีเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง 25 มิ.ย. 2567 13
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายห้วยรากไถ หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยนอก ตำบลรอบเมือง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 920.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3680.00 ตาราง 24 มิ.ย. 2567 20
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับเทศบาลเมือง ออกตรวจสถานประกอบการ ตามโครงการตรวจแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัย 24 มิ.ย. 2567 13
พ.อ.อ.กฤตพล อุตระชัย เจ้าพนักงานเทศกิจ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานดำเนินกิจการตลาดและการดูแลด้านความปลอดภัยกิจการตลาด 21 มิ.ย. 2567 13
ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่บ้านประเสริฐผล หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่บ้านประเสริฐผล หมู่ที่16 บ้านเหล่าเรือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 มิ.ย. 2567 14
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หารือตรวจสอบโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ยื่นเสนอของบประมาณ 20 มิ.ย. 2567 26
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษา ให้ความรู้ด้านการดับเพลิง การสาธิตการจับงู การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานด้านต่างๆ 19 มิ.ย. 2567 17
นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ ฝ่ายแผนงานและเทศกิจ ร่วมกับฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานจัดเก็บรายได้ ออกตรวจป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ม.9 ม.10 ม.12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 19 มิ.ย. 2567 12
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 17 มิ.ย. 2567 53
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง ได้รับมอบหมายจากนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการทำนาแบบดั้งเดิม 17 มิ.ย. 2567 11