องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ 482/2566 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ 1 มิ.ย. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 1 มิ.ย. 2566 2
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 29 พ.ค. 2566 3
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย 29 พ.ค. 2566 3
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ. ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด 22 พ.ค. 2566 6
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 19 พ.ค. 2566 4
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12 16 พ.ค. 2566 7
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 และ บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 15 พ.ค. 2566 8
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 15 พ.ค. 2566 5
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ตรวจประเมินความพร้อมด้านด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 12 พ.ค. 2566 6
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 11 พ.ค. 2566 4
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อม พนักงานเเละเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม BigCleaning Day 10 พ.ค. 2566 7
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปีการศึกษา 2566 10 พ.ค. 2566 3
นที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในการขับเคลื่อนงานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน 9 พ.ค. 2566 5
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง เป็นตัวเเทนมอบถุงยังชีพสภาการชาดไทยให้หับผู้ที่ได้รับผลกระทบวาตภัย 8 พ.ค. 2566 6
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายยงยุทธิ์ พลศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า 8 พ.ค. 2566 4
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าผ่่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม นายธนากรณ์ จันทนารัตน์ นักพัฒนาชุมมนชำนาญการ 3 พ.ค. 2566 10
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat Stroke) 1 พ.ค. 2566 8
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน รวมทั้งทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันจันทร์ สัปดาห์แรก ของทุกเดือน ณ บริเวณ เสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 1 พ.ค. 2566 7
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 9
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า 1 พ.ค. 2566 7
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 28 เม.ย. 2566 5
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเมือง มอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย หลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน 26 เม.ย. 2566 8
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 26 เม.ย. 2566 8
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 25 เม.ย. 2566 7
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือเด็กป่วยด้วยโรคลำใส้อุดตันในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 25 เม.ย. 2566 7
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 25 เม.ย. 2566 6
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายสหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุ ฝนตกและมีลมกระโชกแรงพัดผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 24 เม.ย. 2566 8
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 21 เม.ย. 2566 6
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ โดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวของประชาชนตำบลรอบเมือง 13 เม.ย. 2566 8