องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดชุดทีมงานหน้าที่ อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 28 ก.พ. 2567 5
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.09 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง พร้อมใจสวมเสื้อม่วงแสดงพลังร่วมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 28 ก.พ. 2567 3
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 28 ก.พ. 2567 6
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับรางวัลองค์กรที่ให้ความร่วมมือด้านสหวิชาชีพในการดูแล ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 2567 8
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.30 - 15.00น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 2567 1
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00-12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.รอบเมือง 28 ก.พ. 2567 3
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมืองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณตลาดแถวโลตัสเอ็กเพลส ถนนเส้นร้อยเอ็ด-วาปีปทุม หมู่ที่ 16 บ้านเหล่าเรือ โดยดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ รถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง (๋JCB) รถบรรทุกดั๊มป์ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 9 ก.พ. 2567 170
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 7 ก.พ. 2567 163
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ก.พ. 2567 163
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 9.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หารือเพื่อแก้ปัญหา ให้กำลังใจ และพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บ้านครอบครัวผู้เปราะบางทางสังคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความม 7 ก.พ. 2567 160
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา ประมาณ 09.00 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในสำนักงาน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่ส่วนรวม และแยกย้ายกันทำความสะอาดอาคารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง 7 ก.พ. 2567 175
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ก.พ. 2567 175
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการมอบทรายอะเบทให้แก่อาสาสมัคสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลรอบเมือง ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด 2 ก.พ. 2567 168
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ก.พ. 2567 24
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ก.พ. 2567 24
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.รอบเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT 2024 31 ม.ค. 2567 24
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.รอบเมือง 26 ม.ค. 2567 310
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 20 หมู่บ้าน 26 ม.ค. 2567 50
ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ม.ค. 2567 40
วันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00-16.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 19 ม.ค. 2567 49
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแผนกวิชา การบัญชีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรภาค สมทบ เสาร์-อาทิตย์ 18 ม.ค. 2567 37
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 18 ม.ค. 2567 32
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 11.10 น. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับชำระค่าน้ำประปา นอกสถานที่ 16 ม.ค. 2567 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 ม.ค. 2567 24
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 07.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง และข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมใจทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าอุดมไพรสณฑ์ 9 ม.ค. 2567 11
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2567 9 ม.ค. 2567 14
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 18.00 น. นางเพ็ญศรี แสงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เข้าร่วมพิธีอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2567 ณ วัดอุดมไพสณฑ์ หมู่ที่ 7 9 ม.ค. 2567 6
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด 8 ม.ค. 2567 23
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการดำเนินงานบริบทพื้นที่ ร่วมกับ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 2567 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 4 ม.ค. 2567 22