องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางจิราพร เกษมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 089-8614662


ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : -


นายปริญญา วิเชียรโรจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : -