คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางจิราพร เกษมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 089-8614662


นายสหัสวรรษ แซ่เล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 080-0760900


นางอุไรพร ขมิ้นทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : 080-7565031


นายปริญญา วิเชียรโรจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เบอร์โทร : -