องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 33
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒)   28 เม.ย. 2566 20
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓)   28 เม.ย. 2566 20
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 19
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ ๒๕๖๐   28 เม.ย. 2566 19
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒   28 เม.ย. 2566 19
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 19
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   28 เม.ย. 2566 19
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)   28 เม.ย. 2566 18
เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   28 เม.ย. 2566 17
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)   28 เม.ย. 2566 19
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)   28 เม.ย. 2566 19
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)   28 เม.ย. 2566 19
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   28 เม.ย. 2566 16
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช้การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้อง   28 เม.ย. 2566 19
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘   28 เม.ย. 2566 17
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘   28 เม.ย. 2566 19
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓๖)   28 เม.ย. 2566 17
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1   8 มี.ค. 2566 36
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4   8 มี.ค. 2566 27
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5   8 มี.ค. 2566 31
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6   8 มี.ค. 2566 29
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3   8 มี.ค. 2566 28
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2   8 มี.ค. 2566 27
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7   8 มี.ค. 2566 25
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8   8 มี.ค. 2566 25
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9   8 มี.ค. 2566 23
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10   8 มี.ค. 2566 32
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 11   8 มี.ค. 2566 27
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 12   8 มี.ค. 2566 27