องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 115
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒)   28 เม.ย. 2566 45
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓)   28 เม.ย. 2566 43
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 41
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ ๒๕๖๐   28 เม.ย. 2566 39
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒   28 เม.ย. 2566 43
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 44
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   28 เม.ย. 2566 40
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)   28 เม.ย. 2566 46
เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   28 เม.ย. 2566 43
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)   28 เม.ย. 2566 41
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)   28 เม.ย. 2566 44
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)   28 เม.ย. 2566 43
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   28 เม.ย. 2566 38
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช้การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้อง   28 เม.ย. 2566 39
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘   28 เม.ย. 2566 38
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘   28 เม.ย. 2566 44
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓๖)   28 เม.ย. 2566 41
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1   8 มี.ค. 2566 58
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4   8 มี.ค. 2566 47
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5   8 มี.ค. 2566 52
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6   8 มี.ค. 2566 50
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3   8 มี.ค. 2566 48
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2   8 มี.ค. 2566 48
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7   8 มี.ค. 2566 54
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8   8 มี.ค. 2566 46
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9   8 มี.ค. 2566 47
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10   8 มี.ค. 2566 54
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 11   8 มี.ค. 2566 50
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 12   8 มี.ค. 2566 52