องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 12

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   28 เม.ย. 2566 21
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570   20 เม.ย. 2566 33
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   11 เม.ย. 2566 33
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)   30 ม.ค. 2566 44
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570   30 ก.ย. 2565 140
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2565   28 ก.พ. 2565 109
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560-2564)   31 มี.ค. 2564 207
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2562 ถึง ปี 2564   4 มิ.ย. 2562 316
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )   6 พ.ย. 2561 372
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี   29 ต.ค. 2561 417