องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน   28 เม.ย. 2566 74
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.รอบเมือง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2566 52
คะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการดำเนินงาน 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 เม.ย. 2566 44
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ   11 เม.ย. 2566 50
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.รอบเมือง รอบ 6 เดือน   28 มี.ค. 2565 134
การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2564 205
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2564 225
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2564 343