องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2   11 เม.ย. 2566 32
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่ 1   11 เม.ย. 2566 29
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   11 เม.ย. 2566 27
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3   11 เม.ย. 2566 27
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)   8 มี.ค. 2565 182
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564-2565   1 ก.ค. 2564 336
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   1 ต.ค. 2563 258
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   1 ต.ค. 2563 232
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)   23 เม.ย. 2563 451
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   20 เม.ย. 2563 478
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี งบประมาณ 2562   11 มี.ค. 2562 285
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   7 พ.ย. 2561 745