องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 12

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวการปฏิบัติกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2566 20
แนวการปฏิบัติกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   31 มี.ค. 2566 22
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565   24 มี.ค. 2565 146
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ. 2565   23 มี.ค. 2565 103
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   2 เม.ย. 2564 200
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 มิ.ย. 2563 257
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   2 พ.ย. 2561 826
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)   2 พ.ย. 2561 351
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   2 พ.ย. 2561 324