องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   9 เม.ย. 2567 11
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน   1 มี.ค. 2566 73
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   1 มี.ค. 2566 73
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   1 มี.ค. 2566 53
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   22 มี.ค. 2565 498
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์   28 ก.พ. 2565 245
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 2565 333
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   7 ม.ค. 2565 292
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 2565 195
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 2565 332
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   7 ม.ค. 2565 204
6.การแจ้งถมดิน   7 ม.ค. 2565 194
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 ม.ค. 2565 286
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 199
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 ม.ค. 2565 238
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 ม.ค. 2565 209
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 ม.ค. 2565 266
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 246
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 ม.ค. 2565 213
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   2 ธ.ค. 2564 200
15.การชำระภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2564 225
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   2 ธ.ค. 2564 226
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2 พ.ย. 2564 181
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   2 พ.ย. 2564 289