องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน   1 มี.ค. 2566 32
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   1 มี.ค. 2566 30
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   1 มี.ค. 2566 24
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   22 มี.ค. 2565 212
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์   28 ก.พ. 2565 115
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 2565 234
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   7 ม.ค. 2565 239
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 2565 162
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 2565 268
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   7 ม.ค. 2565 172
6.การแจ้งถมดิน   7 ม.ค. 2565 159
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 ม.ค. 2565 214
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 170
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 ม.ค. 2565 179
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 ม.ค. 2565 178
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 ม.ค. 2565 212
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 204
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 ม.ค. 2565 184
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   2 ธ.ค. 2564 165
15.การชำระภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2564 184
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   2 ธ.ค. 2564 178
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2 พ.ย. 2564 156
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   2 พ.ย. 2564 239