คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   22 มี.ค. 2565 62
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์   28 ก.พ. 2565 56
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 2565 174
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   7 ม.ค. 2565 181
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 2565 131
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 2565 196
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   7 ม.ค. 2565 132
6.การแจ้งถมดิน   7 ม.ค. 2565 124
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   7 ม.ค. 2565 129
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 130
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   7 ม.ค. 2565 122
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7 ม.ค. 2565 134
11.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   7 ม.ค. 2565 124
12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 138
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษ   7 ม.ค. 2565 142
14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   2 ธ.ค. 2564 132
15.การชำระภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2564 132
18.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   2 ธ.ค. 2564 132
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2 พ.ย. 2564 121
17.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   2 พ.ย. 2564 159