การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน   30 มี.ค. 2565 70
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)   6 ก.ค. 2564 179
การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564   30 เม.ย. 2564 184
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   24 มิ.ย. 2562 235
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   2 พ.ย. 2561 348