องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการจำเป็นเร่งด่วน   28 เม.ย. 2566 41
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม   28 ก.พ. 2565 136
การประชาคมเพื่อหาข้อสรุปในการเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ให้เป็นที่กักโรคผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง   28 ก.พ. 2565 128
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   16 มี.ค. 2564 1138
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 พ.ค. 2562 295
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนชุมชน)   25 เม.ย. 2562 6029