องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 8

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts   18 เม.ย. 2567 34
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม   18 เม.ย. 2567 17
มาตรฐานทางจริยธรรม   18 เม.ย. 2567 25
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม   10 เม.ย. 2567 17
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ   28 เม.ย. 2566 117
คำสั่งอบต.รอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.รอบเมือง   30 มี.ค. 2566 78