องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 9

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2566 32