องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

หนังสือประชาสัมพันธ์


ออนไลน์ : 13

หนังสือประชาสัมพันธ์ วันที่ โหลด
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ถึง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕   30 พ.ค. 2565 104
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   20 พ.ค. 2565 96
ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   18 พ.ค. 2565 141
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน   18 พ.ค. 2565 112
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 พ.ค. 2565 100
การอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological Association   10 พ.ค. 2565 105
ปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด   20 เม.ย. 2565 119
แจ้งข้อมูลเพื่อทราบกรณีฉ้อโกงประชาชน   18 เม.ย. 2565 128
รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง   18 เม.ย. 2565 115
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ "บอกดิน 3"   29 มี.ค. 2565 110
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าผ้าไหมสาเกตุ   29 มี.ค. 2565 105
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   25 มี.ค. 2565 129
วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 มี.ค. 2565 131
ประชาสัมพันธ์การประกวดเดี่ยวโหวดและเดี่ยวพิณในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565   3 มี.ค. 2565 136
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการระดับจังหวัด ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก   3 มี.ค. 2565 123
ข่าวสารคุ้มครองผู้บริโภค   23 ก.พ. 2565 141
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   3 ก.ย. 2563 236