องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   10 ม.ค. 2565 532
6.การแจ้งถมดิน   10 ม.ค. 2565 467
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   10 ม.ค. 2565 761
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   10 ม.ค. 2565 676
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ม.ค. 2565 498
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ม.ค. 2565 585
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   10 ม.ค. 2565 677
จดหมายข่าวพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   16 ก.ค. 2563 233
แผ่นพับ การชำระภาษี   14 มิ.ย. 2562 322
ป้าย การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 373
จดหมายข่าว แผ่นพับการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 585
ปฏิบัติงานภาคสนาม สำรวจภาษี ฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 421
การออกบริการรับชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 358
การออกบริการรับชำระภาษีต่างๆ ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 370
การออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 1-20 ปี พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 399