องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย


ออนไลน์ : 11

Gallery :: วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จ.อ ภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตลาดบ้านเปลือย เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด และชี้แจงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมาตรการผ่อนคลาย Covid 19 และตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67(3)


วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566   View : 112