องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วางผังระบบ ยกระดับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่14 - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: วางผังระบบ ยกระดับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่14 - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 15.20 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสำรวจลักษณะทางภูมิศาสตร์ในการวางผังระบบ ยกระดับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่นทราย หมู่ที่14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบล ด้านการเกษตรยั่งยืน ธนาคารอาหาร แปลงนาสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566   View : 30