องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

กํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: กํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ตรวจตลาดบ้านเปลือย หมู่ที่12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และ กิจการตลาดรักษาสภาพแวดล้อม สามารถดําเนินกิจการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการด้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามแนวทาง/มาตรการเพื่อความปลอดภัยลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสด) และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) 
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566   View : 90