องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการหารือและขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดยประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนฯ

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566   View : 87