องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการกำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1-20 ในวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ตาม Road Map ดังนี้
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 17 , 18 , 19 และ 20
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 และ 16
วันที่ : 9 สิงหาคม 2566   View : 14