องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ออกตรวจอาหารกลางวัน ศพด.ต.รอบเมืองและศพด.บ้านแก่นทราย-1 ธันวาคม 2566


ออนไลน์ : 4

Gallery :: นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ออกตรวจอาหารกลางวัน ศพด.ต.รอบเมืองและศพด.บ้านแก่นทราย-1 ธันวาคม 2566
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ น.ส.แจ่มจิต อุตรมาตย์ นักวิชาการศึกษา น.ส.กัลยา บุญยิ่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ออกตรวจอาหารกลางวัน ศพด.ต.รอบเมืองและศพด.บ้านแก่นทราย
ตามแนวทางการดำเนินงาน อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว874 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

 
วันที่ : 4 ธันวาคม 2566   View : 231