องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการมอบทรายอะเบทให้แก่อาสาสมัคสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลรอบเมือง ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการมอบทรายอะเบทให้แก่อาสาสมัคสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลรอบเมือง ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการมอบทรายอะเบทให้แก่อาสาสมัคสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลรอบเมือง ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567   View : 169
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 818)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 987)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 728)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 751)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1137)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1228)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 815)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :