องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 10-11 พ.ย. 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 8,10,11,12,13,14,15 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วันที่ 10-11 พ.ย. 65 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 8,10,11,12,13,14,15 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565   View : 120
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 792)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 954)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 714)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 728)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1086)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1198)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 786)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :