องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอาทิตย์ สุวรรณคำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และนวัตกรรมการเกษตรวิถียั่งยืน ของตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 24 มกราคม 2566   View : 9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 671)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 785)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 620)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 634)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 842)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1058)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 687)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :