องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ห้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและศักยภาพการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ห้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและศักยภาพการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ท่านจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย ท่านวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และท่านพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการให้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและศักยภาพการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ในการศึกษาเฉพาะกรณี







โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 24 มกราคม 2566   View : 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 671)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 785)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 620)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 634)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 842)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1058)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 687)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :