องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ วงศ์คำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย นางพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน นายกนกศักดิ์ โพธิไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20 ในการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566   View : 102
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 879)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1049)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 782)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 800)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1196)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1281)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 864)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :