องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ตรวจประเมินความพร้อมด้านด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ตรวจประเมินความพร้อมด้านด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง กล่าวตอนรับ คณะกรรมการโครงการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมอบต.รอบเมือง ต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ดโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566   View : 178
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1230)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :