องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 และ บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 และ บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง นางสาวพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านรอบเมือง หมู่ที่ 4 และ บ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


 
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 103
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 879)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1049)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 782)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 800)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1196)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1281)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 864)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :