องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรักชาติ อุ่นเจริญ ผอ.กองช่าง และนายพิชพล ชิณเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ลงพื้นที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอนบ้าน เลขที่ 74 หมู่ 12 ตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อก่อสร้างบ้านทดแทนหลังเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลรื้อถอนบ้านจาก มทบ. 27 ค่ายประเสริฐสงคราม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิมหาอุดร พระครูมหาธรรมบาลีมุณี เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ต.ดงลาน จ.ร้อยเอ็ดโพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566   View : 100
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 879)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1049)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 782)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 800)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1196)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1281)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 864)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :