องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงิน


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงิน

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ และบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อ้างอิงอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนอํานาจหน้าที่ พ.ศ. 2542 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลว. 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 11 สิงหาคม 2566   View : 79
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 859)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1026)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 766)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 784)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1179)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1266)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 851)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :