องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ของคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองแคน เป็นการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 101 ต้น ณ บริเวณรอบหนองสิม 650 เมตร ซึ่งเป็นหนองสาธารณะประจำหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีนายศรีอุดร จันทร์บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 13 เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ กิจกรรมคร้้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อสม. อพม. และประชาชนในพื้นที่
พร้อมทั้งการร่วมแรงร่วมใจจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และการสนับสนุน จากภาคเอกชน "ใบตอง วัลเลย์" เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษาใน เดือน สิงหาคม 2566 และเพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 21 สิงหาคม 2566   View : 87
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 879)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1049)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 782)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 800)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1196)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1281)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 864)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :