องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเเมือง มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเเมือง มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเเมือง มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโดยใช้หลัก 4อ 3ส ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสถานที่ดำเนินโครงการได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแก่นทราย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวแฮด รวมระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 3 วัน
การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก นางสาววันวิสา ประสงค์จีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสังข์สงยาง เป็นไปตามกรอบนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริม โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

 

โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 22 สิงหาคม 2566   View : 110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 879)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1049)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 782)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 800)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1196)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1281)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 864)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :