องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 09.30 น. จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดชุดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ตามจุดต่างๆในเขตตำบลรอบเมือง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 09.30 น. จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดชุดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ตามจุดต่างๆในเขตตำบลรอบเมือง

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดชุดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พันจ่าอากาศเอกวงศ์เทพ พันธะไชย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ตามจุดต่างๆในเขตตำบลรอบเมือง เพื่อเช็คความพร้อมของระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อ้างอิงพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542โพสโดย : แอดมิน5   วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 89
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 901)
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่  (ดู 1084)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (ดู 800)
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561  (ดู 827)
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพรรษา 63 พรรษา โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้แก่ นางสาวรัฐศาสตร์ อันสูงเนิน  (ดู 1230)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  (ดู 1303)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :